BALLOONING COMPANY

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Ballooning Company, ook al zijn er tegenstrijdige bepalingen in de documenten van de klant. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Ballooning Company.
De voorwaarden zijn van toepassing op passagiers die ballonvaren met Ballooning Company als operator. Ze zijn van toepassing op al het vervoer van passagiers en hun bagage en op de levering van diensten, verricht door Ballooning Company tegen betaling.

Ballooning Company kan één of meerdere van deze bepalingen voor een bepaald geval niet van toepassing verklaren. Dit kan op eenvoudig verzoek via mail gericht aan info@ballooningcompany.be

1.2 Indien ook de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn algemene voorwaarden domineren onderhavige voorwaarden boven die van de cliënt. Alle vervoer is onderworpen aan de algemene voorwaarden en de tariefsvoorwaarden van vervoerder die van kracht zijn op de dag waarop de ballonvaart is besteld, cadeaubon werd uitgegeven of, indien deze dag niet vastgesteld kan worden, op de dag van aanvang van het vervoer.

ARTIKEL 2. CADEAUBONNEN
2.1 Een cadeaubon zal slechts worden uitgegeven na betaling van het toepasselijk tarief, of is geldig na betaling van het toepasselijk tarief. Het gebruiken van de cadeaubon bestaat slechts op vertoon van een geldige cadeaubon. Er bestaat geen aanspraak op vervoer indien de getoonde cadeaubon wijzigingen vertoont die niet door Ballooning Company of diens gemachtigde zijn aangebracht.

2.2 Iedere cadeaubon is voorzien van een uniek serienummer. Wanneer Ballooning Company een onregelmatig serienummer vaststelt, een serienummer dat niet werd uitgereikt, reeds vervallen, reeds gebruikt of gevlogen is dan vervalt de geldigheid van de cadeaubon.

2.3 Aangekochte cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na uitgifte. De cadeaubon kan eenmalig verlengt worden met een aansluitende periode van 1 jaar. In de laatste maand voor de vervaldatum dient de klant Ballooning Company op de hoogte te stellen van zijn wens tot verlenging via gericht aan info@ballooningcompany.be. Vervolgens zal de bevoegd persoon van Ballooning Company de verlenging via mail bevestigen met vermelding van de nieuwe vervaldatum.

2.4 Afgifte van cadeaubonnen: De cadeaubonnen dienen voor aanvang van de vaart aan de piloot of een andere gemachtigde van Ballooning Company te worden overhandigd.

ARTIKEL 3. TARIEVEN EN TOESLAGEN
3.1 Tarieven hebben uitsluitend betrekking op het luchtvervoer van de plaats van vertrek naar de landingsplaats.

3.2 De gepubliceerde tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3 Valuta alle tarieven worden vastgesteld in Euro. Alle betalingen dienen te gebeuren in Euro.

ARTIKEL 4. BETALING
4.1 Betaling van de ballonvaart geschiedt vooraf, tenzij anders aangegeven.

4.2 Indien wordt overeengekomen dat de betaling van de ballonvaart achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen de 30 dagen na de factuurdatum.

4.3 Ballooning Company behoudt zich het recht voor om bij niet, of niet-tijdige betaling de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden.

4.4 Vervoers- of andere diensten worden aan de klant gefactureerd zoals gespecificeerd in de overeenkomst. De betaling moet binnen de 30 dagen na factuurdatum gebeuren. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur wegens nalatigheid of ongegronde reden, wordt het schuldsaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met 12% met een minimum van € 100, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Ballooning Company zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen te staken totdat de klant de vervallen facturen volledig heeft betaald.

4.5 De facturen zijn betaalbaar via overschrijving op het rekeningnummer BE57 7370 2674 2135. Bij betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Artikel 5 annulering van diensten
Het annuleren van de bestelling is door de klant mogelijk zolang Ballooning Company nog geen werkzaamheden heeft gestart en mits betaling van een schadevergoeding van 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 6 Levering
Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen recht worden ontleend aan enige laattijdige levering van de diensten. De overeengekomen datum van de levering is slechts indicatief en bindt Ballooning Company niet. Eventuele vertraging in de oplevering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. Beëindiging van de overeenkomst
7.1 Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 10 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Ballooning Company het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst per direct te beëindigen. Niet-betaling van 1 of meer facturen op hun vervaldag, zal steeds worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

7.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Ballooning Company verleende diensten betalen, alsook de kosten die Ballooning Company moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag dat Ballooning Company nog had kunnen factureren aan de klant, indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Ballooning Company. Bovendien behoudt Ballooning Company het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

7.3 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen op te lossen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

ARTIKEL 8. AANMELDING VOOR DE VAART
De passagier dient binnen de door vervoerder aangegeven uiterste meldingstijd zich op de afgesproken locatie bij de vervoerder te melden. Indien een passagier niet tijdig op de afgesproken locatie arriveert, of zonder vereiste cadeaubon(s) verschijnt, heeft vervoerder het recht om de plaats die gereserveerd is voor de passagier te annuleren en zal vervoerder de vaart niet vertragen. Indien de passagier niet voldoet aan het gestelde in dit artikel is vervoerder niet aansprakelijk voor verlies of kosten van de passagier hieruit voortvloeiende.

ARTIKEL 9. WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER
Recht om vervoer. Ballooning Company of zijn vertegenwoordigende piloot kan het vervoer of de voortzetting van het vervoer weigeren om redenen van veiligheid, of indien, naar het redelijk oordeel van bovengenoemden, deze maatregel noodzakelijk is.
9.1.1 omdat het gedrag, de leeftijd, de geestelijke of lichamelijke toestand van de passagier zodanig is, of redelijkerwijs lijkt te zijn, dat hij speciale hulp nodig heeft die vervoerder niet kan verschaffen; hij ongemak veroorzaakt of aanstootgevend is tegenover andere passagiers of hij gevaar of risico oplevert voor zichzelf dan wel voor andere personen of voor bezittingen.
9.1.2 omdat de passagier niet de redelijke instructies naleeft, die vervoerder gegeven heeft om een veilig, efficiënt en comfortabel vervoer voor alle passagiers te verzekeren of in staat te zijn aan zijn verplichtingen tegenover andere passagiers te voldoen.
9.1.3 omdat het toepasselijk tarief of verschuldigde toeslagen of heffingen niet betaald zijn, dan wel tussen vervoerder en de passagier overeengekomen betalingsregelingen niet nageleefd zijn
9.1.4 omdat de door het/de passagier getoonde cadeaubon.
9.1.4.1 ongeldig lijkt te zijn.
9.1.4.2 niet rechtmatig lijkt te zijn verkregen of van ander dan vervoerder of zijn bevoegd agent lijkt te zijn aangekocht.
9.1.4.3 is opgegeven als verloren of gestolen, als frauduleus of anderszins verdacht.
9.1.4.4 een vervalst document lijkt te zijn.

ARTIKEL 10. GEDRAG AAN BOORD VAN DE BALLON
10.1 Roken aan boord is verboden.
10.2 De passagier is verplicht aanwijzingen van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT
11.1 De geldigheid, interpretatie en uitvoering van de overeenkomst tussen Ballooning Company en de cliënt worden door het Belgisch recht beheerst.
 

Bekijk onze avontuurlijke formules